Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

  1. Algemeen Deze actie wordt georganiseerd door Unique Waterontharders, gevestigd te Kampen. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

  2. Deelname Deelname aan de actie is gratis en staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland. Werknemers van Unique Waterontharders en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

  3. Niet-combineerbaarheid Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties, aanbiedingen of kortingen van Unique Waterontharders. Deelname aan deze actie sluit deelname aan andere lopende of toekomstige acties van Unique Waterontharders uit.

  4. Contacttoestemming Door deel te nemen aan deze actie geeft de deelnemer toestemming aan Unique Waterontharders om contact met hem/haar op te nemen. Dit contact kan bestaan uit telefonische oproepen, e-mails, en andere vormen van communicatie ten behoeve van marketing en promotie van de producten en diensten van Unique Waterontharders.

  5. Privacy Unique Waterontharders behandelt alle persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van deze actie in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De gegevens zullen niet worden gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

  6. Aansprakelijkheid Unique Waterontharders is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie of de onmogelijkheid om deel te nemen, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van Unique Waterontharders.

  7. Wijzigingen en beëindiging Unique Waterontharders behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

  8. Toepasselijk recht Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats van vestiging van Unique Waterontharders].

Bij deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.